Jótállás és szerviz

A szervizelésről a III. pontban írunk bővebben.

I. Szavatosság

 1. Kereskedő az általa értékesített Termékek tekintetében kellékszavatosságot vállal. A Kereskedő szavatolja a Vásárlónak, hogy a Termék az átadáskor sérülésmentes. A Kereskedő szavatolja továbbá, hogy a Termék Vásárló általi átvételének időpontjában:
  1. rendelkezik mindazon jellemzőkkel, melyeket a Kereskedő vagy a gyártó általi leírás tartalmaz,
  2. a megfelelő mennyiségben kerül leszállításra,
  3. megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 2. Ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi és mennyiségi követelményeknek, úgy a Kereskedő hibásan teljesít.
 3. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
 4. Amennyiben a hibás teljesítés a Termék hibája miatt következett be, úgy a Vásárló jogosult arra, hogy
  1. a Termék kijavítását vagy kicserélését kérje a Kereskedőtől, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a Kereskedőnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet vagy
  2. a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
  3. a Szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 5. Amennyiben a hibás teljesítés a nem megfelelő mennyiség vagy téves Termék szállítása okán következett be, úgy a Vásárló jogosult arra, hogy a rendelésnek megfelelő Termék szállítását igényelje a megfelelő mennyiségben vagy jogosult elállni a Szerződéstől.
 6. A Kereskedő vállalja, hogy a Terméket saját költségére elszállítja és a megrendelés során megadott szállítási címre a megfelelő Terméket ismét kiszállítja, amennyiben
  1. a hibás teljesítés a Termék hibája miatt következett be, és a Vásárló a Termék kicserélését igényelte,
  2. a hibás teljesítés a nem megfelelő mennyiségű Termék szállítása miatt következett be, és a Vásárló a megfelelő mennyiségű Termék szállítását igényli,
  3. a hibás teljesítés a nem megfelelő Termék szállítása miatt következett be, és a Vásárló a megfelelő Termék szállítását igényli.
 7. A kijavítással vagy kicseréléssel a kijavított, illetőleg a kicserélt Termék vagy alkotórész tekintetében a szavatossági határidő újból kezdődik.
 8. Amennyiben a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni, úgy a szavatossági igényt a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére, illetőleg e-mail címére küldheti meg. Az igényérvényesítés során a Vásárló köteles megjelölni a megrendelés azonosítószámát, valamint azt, hogy mely szavatossági igényt választja. Amennyiben a Vásárló a Szerződéstől eláll, úgy arra az ÁSZF 2. számú függeléke szerinti a Honlapról letölthető formanyomtatványt is jogosult használni.
 9. Hibás teljesítéssel kapcsolatban szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, ha a Vásárló a Termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette a Terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.
 10. A szavatosságvállalás a Termékek Vásárló általi átvételétől számított 12 (tizenkettő) hónapig tart. Az érintett Termék kicserélésével a szavatosság újból kezdődik.

II. Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések

 1. Amennyiben a Vásárló egyúttal Fogyasztónak is minősül (a jelen rész alkalmazásában: „Fogyasztó”), úgy a Felek között megkötött Szerződés fogyasztói szerződésnek minősül. A fogyasztói szerződésekre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen részben megjelölt rendelkezésekkel együttesen kell értelmezni.
 2. Kellékszavatosság
  1. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  2. Kellékszavatossági igény érvényesítése során a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
  3. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, azaz a szavatosságvállalás a Termékek Fogyasztó általi átvételétől számított 24 (huszonnégy) hónapig tart.
 3. Termékszavatosság
  1. A Fogyasztó követelheti a Termék gyártójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  2. A jelen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, azaz a Kereskedő is.
  3. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, illetőleg a Kereskedéssel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó flelős.
  4. A gyártót, illetőleg a Kereskedőt a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 24 (huszonnégy) hónapig terheli.
 4. Elállás a Szerződéstől (1. számú függelék – Elállási mintatájékoztató)
  1. A Fogyasztó jogosult a Szerződéstől a Termékek kézhezvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállni.
  2. Amennyiben a Fogyasztó el kíván állni, úgy ezen igényét a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére, illetőleg e-mail címére küldheti meg. A bejelentés során a Fogyasztó köteles megjelölni a megrendelés azonosítószámát, valamint köteles egyértelműen rögzíteni az elállás tényét. Amennyiben a Fogyasztó a Szerződéstől eláll, úgy arra az ÁSZF 2. számú függeléke szerinti, a Honlapról is letölthető formanyomtatványt is jogosult használni.
  3. Elállás esetén a Fogyasztó
   1. a Termékek átvételét megtagadja,
   2. a Termékeket visszaadja a kiszállítást végző személynek (futár) vagy
   3. a Termékeket saját költségén visszajuttatja a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére.
  4. A VII/4.3.3. pont szerinti elállás esetén a Fogyasztó köteles a Terméket saját költségén visszajuttatni a Kereskedő részére az elállás közlését követő 14 (tizennégy) napon belül.
  5. Elállás esetén a Kereskedő vállalja, hogy a megrendelt Termékek vételárát – amennyiben az megfizetésre került - az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó részére. Utánvéttel történő fizetés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval a visszatérítéshez szükséges banki adatok megszerzése érdekében.
  6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy bizonyos Termékek (pl. fülhallgató, elektromos fogkefe, kisállatetető és -itató termékek) esetén egészségügyi és higiéniai okokból elállási jogával nem jogosult élni, amennyiben azokat felbontotta vagy azok csomagolása sérült.
  7. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Kereskedő jogosult a Termék vételárát mindaddig visszatartani, amíg nem kapja vissza a Terméket.
 5. Jótállás
  1. Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Jótállási rendelet”)alapján egyes Termékek tekintetében jótállásra kötelezett.
  2. Kereskedő a jótállást igazoló jótállási jegyet köteles a Termékkel együtt becsomagolni és azt a Termékkel együtt átadni a Fogyasztónak.
  3. A jótállás a Jótállási rendelet 1. számú mellékletében megjelölt, tartós fogyasztási cikknek minősülő Termékekre vonatkozik.
  4. A jótállás időtartama a jótállási jegyen feltüntetett időtartam, de legalább a Jótállási rendeletben meghatározott időtartam.
  5. A Kereskedő abban az esetben mentesül a felelősség alól felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. Nem tartozik a jótállás körébe a hiba, ha az a Fogyasztónak felróható okból – például: szakszerűtlen tárolás, nem a rendeltetésnek megfelelő használat – következett be.
  6. Jótállás körébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó választása szerint:
   1. a Termék kijavítását vagy kicserélését kérje a Kereskedőtől, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Kereskedőnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet vagy
   2. a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
   3. a Szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  7. A Kereskedő jogosult egyoldalúan a jelen, VII/5. pont szerinti feltételeknél a Fogyasztó számára kedvezőbb feltételeket, például hosszabb jótállási időt biztosítani.
  8. A Kereskedő jogosult a Termék egyes alkotórészeire külön is jótállást biztosítani.
 6. Párhuzamos fogyasztói igények
  1. Kellékszavatossági igény és jótállás igény, valamint termékszavatossági igény és jótállási igény ugyanazon hiba tekintetében, egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a Fogyasztó kellékszavatossági igényt, termékszavatossági igényt vagy jótállási igényt érvényesít, úgy a Kereskedő a Fogyasztó számára kedvezőbb módon értékeli az igénybejelentést.
 7. Vitarendezés
  1. A Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén – a XI. részben megjelölt vitarendezési fórumok igénybevételén túlmenően - jogosult a lakóhelye szerinti illetékes megyei békéltető testülethez fordulni. A Kereskedő tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a tanács döntésének ezzel ellenkező nyilatkozat hiányában nem veti alá magát.
  2. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
   1. A Fogyasztónak ehhez regisztrálnia kell, továbbá hiánytalanul ki kell töltenie az eljáráshoz kapcsolódó kérelmet, majd azt elektronikusan kell megküldenie Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
   2. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 8. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról lásd még az ÁSZF 3. számú függeléke szerinti mintatájékoztatót.

III. Szervizelésre vonatkozó információk

Szervizelés előtt

A gyorsabb ügyintézés érdekében, szervizbe juttatás előtt gondoskodjon az alábbiakról:

A visszajuttatni kívánt termékhez kérjük mellékelje:

 • a készülékhez tartozó jótállási jegyet (garanciális javítás esetén)
 • vásárlási számlát/blokkot (garanciális javítás esetén)
 • a hibával összefüggő tartozék(ok)
 • probléma leírása - lehetőleg online is jutassák el hozzánk, köszönjük
 • a Vásárló elérhetőségeit (név, cím, telefonszám, email cím)
 • További teendők okostelefonok leadása előtt:

  Fontos, hogy a telefonok szoftveres védelmét a szervizbe adás előtt kapcsolják ki, hogy kollégáink bevizsgálhassák azokat. Ennek feltételei:

  • minden fiókból való kijelentkezés (Google fiók, MI)
  • az alkalmazás zárolások és képernyőzárak megszüntetése
  • a gyári állapotra történő visszaállítás önmagában nem elegendő.
  • Kérjük, ügyeljen rá, hogy a csomagolás megvédje a készüléket és tartozékait. Fizetős javítás esetén – amennyiben bevizsgálás szükséges – a bevizsgálás díját a javítás megkezdése előtt ki kell egyenlítenie. Fizetős javítás esetén a postai visszaküldés díja 990Ft.

  Az átvétel során nem tapasztalható károsodások rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét. Az ilyen esetekben a nem rendeltetésszerű használatból kifolyólag (pl. fizikai sérülés) a garanciális javítás elutasítható. Kérjük, szervizelés előtt – amennyiben lehetséges – a fontos adataikról készítsenek mentést! Az átvett termék memóriájában, valamint a termékkel átvett adathordozókon lévő adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

  A mobiltelefonok szervizelése:

  • A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetőleg a TMX Mobile Solution Szerviz Kft., mint javítószolgálat által a www.tmx.hu/services/ webhelyen megjelölt szervizekben közvetlenül is érvényesítheti.
  • Az egyszerűbb ügyéntézés érdekében javasoljuk a www.tmx.hu/services/ webhelyen feltűntetett szervizek felkeresését
  • A bevizsgálás menete miatt érdemes a hivatalos szervizhez, a TMX Mobile Solutions Kft. -hez fordulni, a háztól-házig szolgáltatást kérve.*

  *A TMX Mobile Solutions Kft. az okostelefonok és a Mystical Hungary Kft. által forgalmazott okoseszközök szerviz szolgáltatását végzi.

  ECO termékek (okoseszközök kivéve az okostelevíziók és okostelefonok)

  A Mystical Hungary Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozó információk

  • A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetőleg a TMX Mobile Solution Szerviz Kft., mint javítószolgálat által a www.tmx.hu/services/ webhelyen megjelölt szervizekben közvetlenül is érvényesítheti.
  • Az egyszerűbb ügyéntézés érdekében javasoljuk a www.tmx.hu/services/ webhelyen feltűntetett szervizek felkeresését
  • A bevizsgálás menete miatt érdemes a hivatalos szervizhez, a TMX Mobile Solutions Kft. -hez fordulni, a háztól-házig szolgáltatást kérve.*

  *A TMX Mobile Solutions Kft. az okostelefonok és a Mystical Hungary Kft. által forgalmazott okoseszközök szerviz szolgáltatását végzi.

  A televíziókészülékek szervizelése

  A fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén is érvényesítheti.

  A fentieken felül javításra szoruló, hibás készüléket a fogyasztó a következő szerviz helyszíneken adhatja le, a gyorsabb ügyintézéshez ezeket ajánljuk:

  • TMX Mobile Solution Szerviz Kft.-nél (weboldal: www.tmx.hu/services/; cím: Budaörs, Kinizsi u. 2/b, 2040; e-mail cím: info@tmx.hu) háztól-házig történő futárszolgáltatással. FONTOS, hogy ebben az esetben a hibás készülék megfelelő csomagolásáról a fogyasztónak kell gondoskodnia • a TMX szaküzletekben országszerte (a szaküzletek listája a https://www.tmx.hu/tmx-stores oldalon érhető el)
  • az Extreme Digital szaküzletekben országszerte (a szaküzletek listája a www.edigital.hu/ oldalon érhető el)

  1. sz. függelék – Elállási mintatájékoztató

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

  Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ROLV ONLINE S.R.L. - Mi-Home.hu Ügyfélszolgálat (postacím: MĂRĂŞTI Sugárút 47, Szektor 1, Bukarest, Románia ; telefonszám: +061-445-0341; e-mail cím: info@mi-home.hu). Ebből a célból felhasználhatja a 3. számú függelék szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

  Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  A terméket Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

  A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a megrendelés leadáskor feltüntetett fuvarozási költséget - Ön viseli.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  2. sz. függelék – Elállási/felmondási nyilatkozatminta mintatájékoztató

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

  Címzett: ROLV ONLINE - Mi-Home.hu Ügyfélszolgálat (postacím: 05-800 PRUSZKÓW TRAKTOWA 6., Lengyelország ; telefonszám: +061-445-0341; e-mail cím: info@mi-home.hu )

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

  Megrendelés azonosítószáma:

  Átvétel időpontja:

  A fogyasztó(k)/vásárló(k) neve:

  A fogyasztó(k)/vásárló(k) címe:

  A fogyasztó(k)/vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt

  3. sz. függelék – A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

  1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a ROLV ONLINE S.R.L. (székhely: MĂRĂŞTI Sugárút 47, Szektor 1, Bukarest, Románia; cégjegyzékszám: J40/21074/2022; Románia bejegyzett adószám: RO43302274; képviseli: Tyomteusz Wisniowski) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ROLV ONLINE S.R.L. (székhely: MĂRĂŞTI Sugárút 47, Szektor 1, Bukarest, Románia; cégjegyzékszám: J40/21074/2022; Románia bejegyzett adószám: RO43302274; képviseli: Tyomteusz Wisniowski) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  3. Jótállás

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a ROLV ONLINE S.R.L. (székhely: MĂRĂŞTI Sugárút 47, Szektor 1, Bukarest, Románia; cégjegyzékszám: J40/21074/2022; Románia bejegyzett adószám: RO43302274; képviseli: Tyomteusz Wisniowski) jótállásra köteles.

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  Önt az átadott jótállási jegyen feltüntetett határidőben a kellékszavatosságra vonatkozó jogosultságok illetik meg.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Jótállás időtartama ECO termékek esetén:

   

  • 10.000,- Ft – t elérő, de 100.000,- Ft-t meg nem haladó bruttó vételár esetén 1 év;
  • 100.000,- Ft-t meghaladó, de 250.000,- Ft-t meg nem haladó bruttó vételár esetén 2 év;
  • 250.000,- Ft feletti bruttó vételár esetén pedig 3 év.

  Jótállás időtartama okostelefonoknál:

   

  • 10.000,- Ft – t elérő, de 100.000,- Ft-t meg nem haladó bruttó vételár esetén 2 év;
  • 100.000,- Ft-t meghaladó, de 250.000,- Ft-t meg nem haladó bruttó vételár esetén 2 év;
  • 250.000,- Ft feletti bruttó vételár esetén pedig 3 év.