Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Rolv Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; rövid cégnév: Rolv Group Sp. Z. O. O.; képviseli: Leszek Marek Sowiński) https://mi-home.hu/ webcímen található online áruházához kapcsolódó, 2021.11. napjától a visszavonásig hatályos adatkezelési szabályzata (a továbbiakban: Adatkezelési szabályzat vagy Szabályzat):

I. Értelmező rendelkezések

 1. Vásárló: A Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően működő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, mely szerződéskötési képességgel és jogosultsággal rendelkező képviselővel jár el vagy a Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, Magyarország jogszabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy.
 2. Honlap: A Kereskedő által üzemeltett https://mi-home.hu/ weboldal, mely az internetes áruházat is magába foglalja.
 3. ÁSZF: a Honlapon található online áruházból történő vásárlás feltételeit tartalmazó, mindenkor hatályos általános szerződési feltételek.
 4. Adatkezelő/Kereskedő: a Rolv Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; rövid cégnév: Rolv Group Sp. Z. O. O.; képviseli: Leszek Marek Sowiński).
 5. Adatfeldolgozók: a jelen Szabályzat V/2. pontjában felsorolt entitások.
 6. Regisztráció: a Honlapon a Vásárlónak a Kereskedő által megadni kért adatokkal történő regisztrációja, a Honlapon Felhasználói fiók létrehozása.
 7. Felhasználói fiók: a Regisztrációval a Honlapon létrehozott, a Vásárlóhoz kötődő, egyedi jelszóval védett fiók, melyhez e-mail cím mint egyedi felhasználónév tartozik.
 8. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 9. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 10. GDPR: az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 11. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 12. Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 13. Érintett személy: a Vásárló, illetőleg a Vásárló képviseletében eljáró természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók kezelik.
 14. Adatkezelési nyilatkozat: az Érintett személy hozzájárulása az Adatkezeléshez, melyet a vásárlás előtt, illetve a Regisztráció során tesz meg.
 15. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 16. Szerződéskötés: a Szerződés megkötésének az ÁSZF II. részben leírt folyamata.
 17. Szerződés: A Ptk. 6. könyve szabályai szerint távollévők között, a Termék tárgyában megkötött egyedi adásvételi szerződés, melyre a jelen ÁSZF rendelkezései is vonatkoznak.
 18. Regisztrált vásárló: olyan Vásárló, aki Regisztrációval rendelkezik.

II. Irányadó jogszabályok és az Adatkezelés elvei

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók különösen a Ptk., az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései alapján jogosultak a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelésre elsődlegesen irányadó jogszabályok továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számvtv.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény.
 2. A Személyes adatok:
  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett személy számára átlátható módon kell végezni,
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Adatkezelő nem jogosult ezen célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni,
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk,
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; az Adatkezelőnek minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék,
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintett személyek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

III. A kezelt személyes adatok köre, az Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 1. A megrendelés leadásához, a Szerződéskötéshez az alábbi Személyes adatok kezelése szükséges:
  1. Természetes személy Vásárló esetén:
   1. Vezetéknév,
   2. Keresztnév,
   3. Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   4. E-mail cím,
   5. Telefonszám.
  2. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek minősülő Vásárló esetén:
   1. Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető,
   2. Amennyiben a szállítási címtől eltér, úgy számlázási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető,
   3. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet e-mail címe, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető,
   4. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet telefonszáma, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető.
  3. Az Adatkezelés céljai:
   1. a Szerződéskötés lehetővé tétele,
   2. a Szerződés megfelelő teljesítése,
   3. a Szerződéssel kapcsolatos panaszkezelés, szavatossági és más fogyasztói, vásárlói igények kezelése,
   4. kapcsolatfelvétel a Vásárlóval a Szerződés teljesítése érdekében,
   5. a Kereskedő más jogos érdekeinek érvényesítése.
  4. Az Adatkezelés jogalapja:
   1. Az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
   2. a Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
   3. a Szerződés megkötését követően a Kereskedőre vonatkozó számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése, függetlenül az Érintett személy hozzájárulásától (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
   4. a Kereskedő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
  5. Az Adatkezelés időtartama:
   1. az Érintett személy Adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig, a kezelt Személyes adatok törlése iránti kérelmének a Kereskedő által kézhezvételéig, de a Ptk. általános elévülési ideje alapján legfeljebb öt évig vagy
   2. amennyiben a Szerződés létrejön, úgy a számviteli jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges, a számviteli bizonylaton rögzített Személyes adatok tekintetében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.
 2. A Regisztrációhoz az alábbi Személyes adatok kezelése szükséges:
  1. Természetes személy Vásárló esetén:
   1. Vezetéknév,
   2. Keresztnév,
   3. Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   4. E-mail cím,
   5. Telefonszám.
  2. Természetes személy Vásárló esetén szabadon választhatóan megadható személyes adatok:
   1. Életkor,
   2. A természetes személy Vásárló neme.
  3. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek minősülő Vásárló esetén:
   1. Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető,
   2. Amennyiben a szállítási címtől eltér, úgy számlázási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető,
   3. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet e-mail címe, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető,
   4. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet telefonszáma, amennyiben az egyúttal a Szerződéssel érintett természetes személyhez is köthető.
  4. Regisztrációra lehetőség van akként is, hogy a Vásárló a Facebook- vagy Google-fiókjával, illetőleg az Apple ID-jával jelentkezik be. Ezen esetben az Adatkezelő a Vásárlónak az adott fiókban publikusként beállított adatait kapja meg.
  5. A Regisztrációval a Vásárló Felhasználói fiókot hoz létre, mely megkönnyíti a megrendelések leadását, elősegíti a Honlap egyszerűbb, kényelmesebb használatát, elsősorban azzal, hogy a Vásárlónak nem szükséges minden megrendelés leadása előtt újra megadni a Szerződéskötéshez szükséges adatokat, mert ezeket a rendszer megőrzi és automatikusan kitölti a megrendelés adatait.
  6. Az Adatkezelés céljai:
   1. Szerződéskötés lehetővé tétele,
   2. Regisztrációval a Szerződéskötés megkönnyítése, továbbá egyéb, az ÁSZF szerint a Kereskedő által meghatározott kedvezményekre való jogosultság megállapíthatósága,
   3. a Szerződés megfelelő teljesítése,
   4. a Szerződéssel kapcsolatos panaszkezelés, szavatossági és más fogyasztói, vásárlói igények kezelése,
   5. kapcsolatfelvétel a Vásárlóval a Szerződés teljesítése érdekében,
   6. a Kereskedő által meghatározott kedvezmények biztosítása,
   7. a Kereskedő más jogos érdekeinek érvényesítése.
  7. Az Adatkezelés jogalapja:
   1. Az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
   2. a Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
   3. a Szerződés megkötését követően a Kereskedőre vonatkozó számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése, függetlenül az Érintett személy hozzájárulásától (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
   4. a Kereskedő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
  8. Az Adatkezelés időtartama:
   1. az Érintett személy Adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig, a kezelt Személyes adatok törlése iránti kérelmének a Kereskedő által kézhezvételéig, de a Ptk. általános elévülési ideje alapján legfeljebb öt évig vagy
   2. amennyiben a Szerződés létrejön, úgy a számviteli jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges, a számviteli bizonylaton rögzített Személyes adatok tekintetében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.
   3. A Felhasználói fiók törlésével az Adatkezelés véget ér, kivéve, a fenti, IV/2.7.2. pont szerinti esetet.
 3. Bankkártyás fizetés esetén az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat, a fizetéshez az Adyen | The payments platform built for growth rendszert használja. A megadott adatok nem az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek kezelésre.
 4. A Honlap működése során az alábbi cookie-k (azaz sütik, rövid adatfájlok) kerülhetnek felhasználásra:
  1. A cookie-k a Vásárló számítógépének egyedi azonosítására alkalmas IP-címét kezelik.
  2. A Honlap használatához, a megfelelő felhasználói élményhez elengedhetetlen cookie-k:
  3. Megnevezés: Cél/Funkció: Típus és időtartam: Adatkezelő:
   PHPSESSID A bejelentkezett Vásárló titkosított felhasználónevét és jelszavát tárolja egy 128 bit-es titkosított kulccsal. Ez a süti garantálja, hogy a Vásárlónak ne kelljen minden egyes oldalon újra bejelentkezni. Az összes regisztrált Vásárlónak nyújtott szolgáltatást tudja a Vásárló igénybe venni. Munkamenet jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   private_content_version Véletlenszerű, egyedi számot és időpontot fűz az ügyféltartalommal rendelkező oldalakhoz, hogy megakadályozza azok gyorstárazását (cachelését) a szerveren. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   persistent_shopping_cart Tárolja az aktuális kosár kulcsát (azonosítóját), hogy lehetővé tegye a kosár visszaállítását egy anoním Vásárló számára. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   form_key Biztonsági intézkedés, amely véletlenszerű karakterláncot fűz az összes űrlap-beküldéshez, hogy megvédje az adatokat a Cross-Site Request Forgery (CSRF) ellen. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   store Nyomon követi a Vásárló által kiválasztott boltnézetet / helyszínt. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   login_redirect Megőrzi azt a céloldalt, amelyre a Vásárló a bejelentkezés előtt érkezett. Munkamenet jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   mage-messages Nyomon követi a felhasználónak megjelenő hibaüzeneteket és egyéb értesítéseket, mint például a cookie-t jóváhagyó üzenet, valamint a különféle hibaüzenetek. Az üzenet a vásárlónak való megjelenés után törlődik a cookie-ból. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   mage-cache-storage A látogatóspecifikus tartalmak helyi tárolása, amely lehetővé teszi az e-kereskedelmi funkciókat. Munkamenet jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   mage-cache-storage-section-invalidation Kötelezővé teszi az érvényteleníteni kívánt tartalomrészek helyi tárolását. Munkamenet jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   mage-cache-sessid Ennek a cookie-nak az értéke kiváltja a helyi gyorsítótár megtisztítását. Munkamenet jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   product_data_storage A legutóbb megtekintett/összehasonlított termékekhez kapcsolódó termékadatok konfigurációját tárolja. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   user_allowed_save_cookie Azt jelzi, hogy a Vásárló engedélyezi-e a cookie-k mentését. 20000 sec. jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   mage-translation-storage Tárolja a lefordított tartalmat, ha a Vásárló kéri. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   mage-translation-file-version Tárolja a lefordított tartalom fájlverzióját. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   section_data_ids Tárolja a vásárló által kezdeményezett műveletekkel kapcsolatos ügyfélspecifikus információkat, például kívánságlista megjelenítését, fizetési információkat stb. 1 óra jogos érdek Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
  4. Marketing célú cookie-k:
  5. Megnevezés: Cél/Funkció: Típus és időtartam: Adatkezelő:
   recently_viewed_product Tárolja a nemrég megtekintett termékek azonosítóját az egyszerű navigáció érdekében. 1 óra Hozzájárulás Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USAAdobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   recently_viewed_product_previous Tárolja a korábban megtekintett termékek azonosítóját az egyszerű navigáció érdekében. 1 óra Hozzájárulás Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   recently_compared_product Tárolja a nemrég összehasonlított termékek azonosítóját az egyszerű navigáció érdekében. 1 óra Hozzájárulás Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   recently_compared_product_previous Tárolja a korábban összehasonlított termékek azonosítóját az egyszerű navigáció érdekében. 1 óra Hozzájárulás Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA
   _fbp A képpontok célja, hogy Facebook-hirdetéseink az érdeklődésének megfelelően, célzottan szólítsák meg Önt és ne legyenek zavaróak, továbbá a Facebook-hirdetések hatékonyságát is tudjuk mérni statisztikai és piackutatási célból. 30 nap, maximum 365 nap Hozzájárulás Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)
   Criteo cookies Viselkedés, érdeklődés alapján hirdetések mutatása. Hozzájárulás CRITEO GmbH (Gewürzmühlstr. 11 80538, München)
   Google Ads cookies Reklám céllal történő megkeresés, érdeklődés, keresési előzmények alapján hirdetések mutatása. 30 nap, maximum 520 nap Hozzájárulás Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland)
   Facebook cookies Reklám céllal történő megkeresés, érdeklődés, keresési előzmények alapján hirdetések mutatása. Facebook profil alapján. 30 nap, maximum 365 nap Hozzájárulás Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)
   Edrone cookies A Vásárló részére marketing hirdetések, push értesítések, termék ajánlások a megtekintések alapján. 30 nap, maximum 520 nap Hozzájárulás Edrone Sp. Z.O.O. (Krakow (31-203), ul. Lekarska 1)
   Google Tag Manager cookies Különböző oldalon végrehajtott események alapján közönség képzés, marketing célú hirdetések. 30 nap, maximum 520 nap Hozzájárulás Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland)
  6. Analitikai célú cookie-k:
  7. Megnevezés: Cél/Funkció: Típus és időtartam: Adatkezelő:
   Google Tag Manager cookies Különböző oldalon végrehajtott események alapján közönség képzés, marketing célú hirdetések. 30 nap, maximum 520 nap Hozzájárulás Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland)
   Google Analytics cookies Anonimizált adatok gyűjtése a honlapon végrehajtott műveletek alapján 30 nap, maximum 520 nap Hozzájárulás Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland)
  8. Az Adatkezelés céljai:
   1. a Honlap megfelelő használhatóságának biztosítása,
   2. a Honlap felhasználóbarát működésének biztosítása,
   3. a Szerződéskötés lehetővé tétele,
   4. a Szerződés megfelelő teljesítése,
   5. a Kereskedő statisztikai és marketingcéljainak teljesítése.
  9. Az Adatkezelés jogalapjai:
   1. az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
   2. a Kereskedő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 5. Amennyiben a Vásárló ehhez külön hozzájárul, a Kereskedő jogosult a Vásárló megadott e-mail címére hírlevelet, a Vásárló részére marketingcélú SMS üzenetet küldeni, továbbá a Vásárlóhoz más, közvetlen marketing célú megkeresést intézni.
  1. Kezelt adatok köre:
   1. vezetéknév és keresztnév,
   2. e-mail cím,
   3. telefonszám,
   4. életkor,
   5. a Vásárló neme.
  2. Az Adatkezelés céljai:
   1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
  3. Az Adatkezelés jogalapja:
   1. Az Érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

IV. Az Adatkezelés módja

 1. Az Érintett személy által megadott minden adat, ideértve a Személyes adatokat is, az Adatkezelő által kerülnek rögzítésre és tárolásra a IV. részben megjelölt célokból. Az Adatkezelő a IV. részben megjelölt célokból egyes Személyes adatokat az Adatfeldolgozók részére továbbít, melyet követően a továbbított Személyes adatokat az Adatfeldolgozók is kezelik. Az Adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlata az adott Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzatából, adatkezelési tájékoztatójából vagy más, erre a célra szolgáló nyilvános dokumentumából ismerhető meg, ennek hiányában az adatkezelésre a jelen Adatkezelési szabályzattal összhangban kerülhet sor.
 2. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Személyes adatokat elektronikus formában kezelik. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók kötelesek a technika mindenkori állásának és fejlettségének megfelelő, észszerűen és gazdaságosan fenntartható és üzemeltethető informatikai védelemmel és szervezeti intézkedésekkel megakadályozni az Adatvédelmi incidensek megtörténtét.
 3. Az Érintett személy szavatol azért, hogy az általa személyes adatként megadott e-mail címhez kapcsolódó fiókhoz, illetve a megadott telefonszámon kizárólag ő elérhető, ahhoz ő férhet hozzá. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét abban az esetben, amennyiben az ÁSZF és a Szerződés keretében nyújtott szolgáltatás az e-mail fiók vagy a telefonszám harmadik személy általi hozzáférése miatt ezen harmadik személyt érinti.
 4. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.
 5. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók biztosítják, hogy a kezelt Személyes adatokhoz kizárólag azon személyek férhessenek hozzá, akik az ÁSZF és a Szerződés teljesítésében részt vesznek, és csak olyan mértékben, amilyen mérték az az ÁSZF és a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátáshoz feltétlenül szükséges.

V. Az Adatfeldolgozók

 1. Az Adatkezelő mellett az Adatkezelésben az Adatfeldolgozók is közreműködnek a Szerződés teljesítése érdekében.
 2. Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:
 3. Az Adatfeldolgozó neve/megnevezése: Az Adatfeldolgozó elérhetőségei: Az Adatfeldolgozó tevékenységének leírása:
  Frisbo Str Laterala, nr 377, Vulcan City, Brasov County, Romania a Szerződéshez kapcsolódó logisztikai és számlázási feladatok ellátása
  Számlázz.hu (KBOSS. hu Kft.) 1031 Budapest, Záhony utca 7. a Szerződéshez kapcsolódó számlázásban való közreműködés
  Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland) sütikezelés és hirdetési tevékenység
  Facebook Facebook Ireland Ltd.(4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) sütikezelés és hirdetési tevékenység
  Edrone Edrone Sp. Z.O.O. (Krakow (31-203), ul. Lekarska 1) sütikezelés és hirdetési tevékenység, CRM rendszer üzemeltetés
  Criteo CRITEO GmbH (Gewürzmühlstr. 11 80538, München) sütikezelés és hirdetési tevékenység
  Adobe-Magento Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA sütikezelés
 4. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő érdekében vállalnak Adatkezelést, önálló döntést az Adatkezeléssel összefüggésben nem hozhatnak, és kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint járhatnak el.
 5. Ahol a jelen Szabályzat az Adatkezelőre nézve tartalmaz előírást, ott ezen előírást az Adatfeldolgozókra nézve is kötelező erejűnek kell tekinteni.
 6. Az Adatfeldolgozókat az Adatkezelő ellenőrzi.
 7. Az Adatfeldolgozók további Adatfeldolgozót nem jogosultak megbízni az Adatkezeléssel.

VI. Adattovábbítás

 1. Az Adatkezelő az alábbi Személyes adatokat továbbítja, az alább megjelölt célokból:
 2. A továbbítás címzettje: A továbbított Személyes adat: Az adattovábbítás célja: Adattovábbítás harmadik országba:
  Frisbo Név, Utca, házszám, város, megye, ország, telefonszám, e-mail cím -számlázás
  -a Szerződés teljesítése
  nincs
  Számlázz.hu (KBOSS. hu Kft.) Név, Utca, házszám, város, megye, ország, telefonszám, e-mail cím -a Szerződés teljesítése nincs
  Baselinker Név, Utca, házszám, város, megye, ország, telefonszám, e-mail cím -aSzerződés teljesítése
  -vállalatirányítási rendszer
  nincs
  Altum Név, Utca, házszám, város, megye, ország, telefonszám, e-mail cím -a Szerződés teljesítése
  -vállalatirányítási rendszer
  nincs
 3. A jelen Szabályzat elfogadásával az Érintett személy tudomásul veszi ahhoz, hogy a fenti táblázatban megjelölt címzettek közül azon címzettek, melyeknél az „Adattovábbítás harmadik országba” mezőnél az „IGEN” szó, valamint az adott harmadik ország neve szerepel, harmadik országban találhatók. A jelen Szabályzat elfogadásával az Érintett személy hozzájárulását adja ahhoz, hogy Személyes adatai harmadik országba kerüljenek továbbításra a fenti táblázatban megjelölt célokból.
 4. Egyebekben személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy az Érintett személy előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók kötelesek az adattovábbításról nyilvántartást vezetni.

VII. Az Érintett személy jogai az Adatkezeléssel összefüggésben

 1. Az Érintett személy jogosult bármikor hozzáférni a kezelt Személyes adataihoz.
 2. Az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől, illetve az Adatfeldolgozóktól az Adatkezelésre vonatkozóan bármikor tájékoztatást kérni.
 3. Az Érintett személy kérheti a Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett személy kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
 4. Az Érintett személy kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
  A törlés megtagadható, illetőleg a Személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha az a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségnek – különösen az ÁSZF-ből, illetve a Szerződésből vagy jogszabályból eredő kötelezettségnek - való megfelelés vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
  A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintett személyt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 5. Amennyiben az Érintett személy úgy gondolja, hogy az Adatkezelés jogellenes, az Érintett személy tiltakozhat az Adatkezelés ellen.
  Amennyiben az Érintett személy az adatkezelés ellen tiltakozik, úgy az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 6. Az Érintett személy kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett személy vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett személy vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  Az Érintett személy kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett személy ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  Az Érintett személy továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett személy igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 7. Az Érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelő számára megadott Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy harmadik személy adatkezelőnek továbbítsa.
 8. Az Adatkezelő az Érintett személyek joggyakorlásával összefüggésben köteles nyilvántartást vezetni.
 9. Az Érintett személy jelen részben megjelölt joggyakorlása akkor tekinthető elfogadhatónak és hitelesnek, ha az Adatkezeléssel összefüggő jogérvényesítésre vonatkozó nyilatkozat az Érintett személy által megadott címről vagy e-mail címről érkezik, továbbá, ha az Érintett személy más egyéb, megfelelő módon igazolja személyazonosságát.

VIII. Adatvédelmi incidens

 1. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő köteles minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az Érintett személyeknek vagyoni és nem vagyoni kára ne merüljön fel vagy a kár a lehető legkisebb legyen.
 2. Az Adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követően az Adatkezelőnek meg kell állapítani az Adatvédelmi incidens jellegét, majd meg kell bizonyosodnia arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, ide értve különösen az illetékes adatvédelmi hatóság értesítését is.
 3. Amennyiben lehetséges, Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő köteles az Adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 72 (hetvenkét) órán belül értesíteni az illetékes adatvédelmi hatóságot.
 4. Annak érdekében, hogy az Érintett személy is megtehesse a szükséges óvintézkedéseket, az Adatkezelő köteles az Érintett személyt az Adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett személy jogaira és szabadságaira nézve. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az Adatvédelmi incidens, valamint az Érintett személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.
 5. Az Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni az Adatvédelmi incidensekről.

IX. Jogérvényesítés

 1. Az Érintett személy az Adatkezeléssel összefüggésben az Adatfeldolgozók bármelyikének székhelyére megküldött levélben vagy elektronikus levélben a info@mi-home.hu e-mailcímen fordulhat az Adatkezelőhöz.
 2. Az Érintett személy az Adatkezeléssel kapcsolat panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) jogosult megkeresni.
 3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):
  posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu
 4. Az Érintett személy Adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per az Érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható az Érintett személy választása szerint.

X. Egyéb rendelkezések

 1. A jelen Adatkezelési szabályzat a Honlapon kerül közzétételre. A jelen Szabályzatot a Vásárló a Személyes adatai megadását megelőzően jogosult megismerni, és a megrendelés leadását, illetve a Regisztrációt megelőzően köteles elfogadni. A Szabályzat elfogadásának hiányában a Szerződés nem jön létre.
 2. Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítani, melyet a Honlapon tesz közzé.
 3. Az Érintett személy a Regisztráció fenntartásával, valamint a megrendelés leadásával az Adatkezelési szabályzat módosítását elfogadja.

2021. 11.09.
Rolv Group Sp. Z. O. O.